NMMS

NMMS Study Material

Nmms Study Material Collection தமிழ் நாட்டில் இந்த NMMS தேர்வானது 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அரசு தேர்வு இயக்ககத்தால் வட்டார அளவில் நடத்தப்படுகிறது. NMMS தேர்வானது இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது. பகுதி 1- மனத்திறன் தேர்வு (Mental Ability Test -MAT) 90 நிமிடம் பகுதி 2 – படிப்பறிவு தேர்வு (Scholastic Ability Test – SAT) 90 நிமிடம் பாடத்திட்டம் படிப்பறிவு தேர்வு (Scholastic Ability Test – SAT) ஏழாம் …

NMMS Study Material Read More »

NMMS Question paper

NMMS question Paper Collection NMMS Question Paper Collection ,Question Paper for GOVT , Model Question Paper Both SAT And MAT Exam , Answer Key For Question Paper, Under this NMMS scheme, All over India 100,000 scholarships are awarded to the gifted students whose parental income is not more than Rs. 1,50,000/- per annul.In Tamil Nadu …

NMMS Question paper Read More »