8Th science power points

8Th science power points

8Th Science PowerPoint ,

8Th grade science ppt for class 8 ,science powerpoints,8th science power points, grade 8 science power point presentation, PPT 8Th Science,8Th Sciene PPT, 8Th PowerPoint In Tamil Medium , 8Th Power Point In English.

8Th Science Power point -Tamil Medium

1 அளவீட்டியல்Download
2 விசையும் அழுத்தமும்Download
3 ஒளியியல்Download
4 வெப்பம்Download
5 மின்னியல்Download
6 ஒலியியல்Download
7 காந்தவியல்Download
8 அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்Download
9 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்Download
10 நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்Download
11 காற்றுDownload
12 அணு அமைப்புDownload
13 நீர்Download
14 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்Download
15 அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்Download
16 நுண்ணுயிரிகள்Download
17 தாவர உலகம்Download
18 உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவுDownload
19 விலங்குகளின் இயக்கம்Download
20 வளரிளம் பருவமடைதல்Download
21 பயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மைDownload
22 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல்Download
23 லிப்ரே ஆபீஸ் கால்க்Download