Assignment for Class 1-5

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 வகுப்பு வரை அனைத்து பாடத்திறக்கன அலகு வாரியான ஒப்படைப்பு வினாத்தாள் Assignment for Class 1-5தயாரிக்கபட்டு கீழே கொடுக்க்ப்பட்டுள்ளது . தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .

Assignment for Class 1

Assignment for Class 2

Assignment for Class 3

Assignment for Class 4

Assignment for Class 5